Regulamin sklepu
kraftowelove.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego kraftowelove.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
https://kraftowelove.pl w szczególności:
1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://kraftowelove.pl
1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji
1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy
1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki
1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym
określa wyjątki
1.6 określa wymagania techniczne
1.7 informuje o Polityce prywatności
1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich
1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
2. Serwis internetowy działający w domenie https://kraftowelove.pl prowadzony jest przez
KraftoweLove Bartłomiej Godek, ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań, NIP 783 181 8764, REGON
386111039; e-mail: sklep@kraftowelove.pl; telefon kontaktowy: 537 380 342.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).
Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535).
5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania
rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
ze zmian.
7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje
zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja
jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług
poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego
regulaminu.
12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
§2 Definicje
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym
Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kraftowelove.pl za
pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług
Sprzedawca, Usługodawca – KraftoweLove Bartłomiej Godek, ul. 23 Lutego 9/5, 61 – 741 Poznań,
NIP 783 181 87 64, REGON 386111039;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem sklepu internetowego
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia lub
telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym
prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym
dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru
Klienta.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy,
umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu
internetowego kraftowelove.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego
zgłoszenia.
Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców
§3 Usługi elektroniczne
1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
1.1 Formularz zamówienia
1.2 Formularz kontaktowy
1.3 Blog
1.4 Konto klienta
2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia
za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za
pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej
chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki
internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
5.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
5.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
ustanowionych w formularzu rejestracji.
5.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z
tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
Sprzedawcy.
5.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych
obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej
wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
6. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w
zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu
internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na
stronie internetowej https://kraftowelove.pl
2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez
cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”
3.2 w Koszyku Klient może:
3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x”
znajdującej się obok miniaturki zdjęcia z lewej strony tabeli Koszyka lub poprzez
kliknięcie przycisku „Wyczyść koszyk”
3.2.3 zawartość Koszyka aktualizuje się automatycznie
3.2.4 zrealizować otrzymane kupony rabatowe
3.2.5 wybrać sposób dostawy spośród udostępnionych przez Sprzedawcę
3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk
„Przejdź do kasy”.

3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy
3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
3.5 następnie należy:
3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia
3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
3.7 Wybór Przelewu bankowego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.
3.8 przy wyborze PayNow należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i
zaakceptować regulamin PayNow, następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie
przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoznacznego. Złożenie Zamówienia wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.
4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą
umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży . Umowę
Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.
§5 Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 48 godzin, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie
składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć
od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa
1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
1.1 firmy kurierskiej InPost
1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie
2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie
nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej
bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.
5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firmy InPost Polska i zależą od wagi,
rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie
wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i
akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.
6. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana
na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
§7 Przesyłki
1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:
1.1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i
sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.
1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia
przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania
właściwego protokołu.
1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu
przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca
się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej
sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej w InPost Polska są
udostępnione w regulaminach dostępnych na stronie internetowej firmy kurierskiej.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:
2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru
zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę
reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są
udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na
stronie internetowej InPost.
3. Zapis ust. 1 i 2 §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na
prawach konsumenta.
4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak
zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za
równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym
zakresie.
§8 Płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia przesłania
potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)
1.2 przez PayNow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą. Przedpłata
następuje przez zewnętrzny system płatności PayNow. Usługę świadczy mBsnk S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237,
numerem NIP 5260215088, kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160,00zł, w całości
opłaconym.
2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8
niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z
wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
Cywilnego.
3.W przypadku płatności za pośrednictwem PayNow, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od
Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej.
§9 Reklamacje
1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
4. Reklamację można złożyć:
4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@kraftowelove.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
KraftoweLove Bartłomiej Godek ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia
wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze
składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym
należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o
podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
9. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta.
10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
10.2 żądać usunięcia wady
10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo
Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem
produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
13. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.
14. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na
podstawie art. 558 §1 KC.

§10 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub
Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od
umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
Produktu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach
konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o
odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres
Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem
terminu 14 dni.
7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie
wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
8.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8.3 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
8.4 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
8.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
8.6 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
10.1 adres e-mail: sklep@kraftowelove.pl
10.2 adres Sprzedawcy: KraftoweLove Bartłomiej Godek ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań

§12 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru
wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa
JavaScript
1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych
powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz
Produktów.
§13 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób,
których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].
§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,
po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w
przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z
bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający
internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do
platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@kraftowelove.pl.
§15 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym
https://kraftowelove.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na
stronie internetowej Serwisu internetowego https://kraftowelove.pl użyte są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach
korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin
wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego
https://kraftowelove.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu
stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto
zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres
poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich
ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o
zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu
skutkuje rozwiązaniem Umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2022 r.
Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Reklamacje

Zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Jak zgłosić reklamację?

Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na zgłoszenie reklamacji z tytuł rękojmi masz 2 lata od zakupu. Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie. 

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

  1. adres e-mail: sklep@kraftowelove.pl, na który możesz wysłać reklamację
  2. adres Sprzedawcy: KraftoweLove Bartłomiej Godek, ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań 
  3. telefon kontaktowy: 537 380 342

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz Produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji  zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Wzór formularza reklamacji

 

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument
lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo
odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

 

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. 

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania Sprzedawcy o zwrocie:

  1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kraftowelove.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie Produktu, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem oraz dowodem zakupu możesz odesłać na adres Sprzedawcy: 

KraftoweLove Bartłomiej Godek, ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

Odsyłane Produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.
Do paczki włóż egzemplarz  oświadczenia o odstąpieniu  od umowy oraz dowód zakupu.

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Wpisz frazę, którą chcesz znaleźć i wciśnij Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.