Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej,
udostępnionej pod adresem kraftowelove.pl, której właścicielem jest KraftoweLove Bartłomiej Godek,

ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest KraftoweLove Bartłomiej Godek, ul. 23 Lutego
9/5 ,61-741 Poznań, NIP 783 181 87 64 (dalej zwany: Administrator”).                                
1.2 Dane kontaktowe Administratora:
Adres do korespondencji: ul. 23 Lutego 9/5, 61-741 Poznań
Adres e-mail: sklep@kraftowelove.pl
Telefon: 537 380 342
1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych
osobowych.
§2 DEFINICJE
Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności
numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne , fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://kraftowelove.pl
Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej
jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu
Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego
umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika
przeglądarce internetowej

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem
https://kraftowelove.pl
3.2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez
Administratora, z której korzysta Użytkownik.
3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej
„RODO”.
3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby
spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób które ukończyły
16 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
§4 CEL, PODSTAWA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1 REJESTRACJA KONTA KLIENTA
4.1.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zarejestrowały swoje konto w Serwisie
https://kraftowelove.pl
4.1.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
 imię i nazwisko
 adres e-mail
 adres do doręczeń
 numer telefonu
 hasło
4.1.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą
konta w Serwisie.
4.1.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Uzasadniony interes Administratora , w celu optymalizacji świadczonych usług – art. 6
ust. 1 lit f RODO.
4.1.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
Dane przetwarzane są do czasu wykonania umowy (np. usunięcia konta z Serwisu),

a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4.1.6 Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można założyć konta.
4.2 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE
4.2.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://kraftowelove.pl
4.2.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
 imię i nazwisko
 adres e-mail
 nr telefonu
 adres do doręczeń
 hasło
4.2.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków
związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
4.2.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi
roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4.2.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu
realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do
momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe
okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną
zanonimizowane lub usunięte.
4.2.6 Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć
zamówienia.

4.3 FORMULARZ KONTAKTOWY
4.3.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.
4.3.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
 imię
 numer telefonu
 adres e-mail
4.3.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Identyfikacja Użytkownika kontaktującego się oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
4.3.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4.3.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
Do upływu przedawnienia roszczeń.
4.3.6 Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.
4.4 INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
4.4.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Dane osób, które chcą otrzymać informację o dostępności produktu.
4.4.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
 imię
 adres e-mail
4.4.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Udzielenie informacji o dostępności produktu.
4.4.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Udzielnie informacji o dostępności produktu na podstawie udzielonej zgody – art. 6
ust. 1 lit a RODO.
4.4.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia informacji lub do momentu
wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.4.6 Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji.
4.5 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
4.5.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Dane osób uczestniczących w programie lojalnościowym.
4.5.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Dane wymagane przy przystąpieniu do programu.
4.5.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Informowanie o akcjach promocyjnych, rabatach, nowościach.
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
4.5.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Zawarcie lub wykonanie umowy o uczestnictwo w programie lojalnościowym – art. 6
ust. 1 lit b RODO.
Dla celów analitycznych i statystycznych – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4.5.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
Przez czas wykonywania umowy, tj. do momentu zakończenia przez Użytkownika
uczestnictwa w programie lojalnościowym, jej rozwiązania i/lub do czasu zgłoszenia
sprzeciwu lub wycofania zgody.
4.5.6 Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w programie lojalnościowym.
§5 POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym
podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:
5.1.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
5.1.2 Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
5.1.3 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
5.1.4 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych
Administratora,
5.1.5 Firmy świadczące działania marketingowe,
5.1.6 Pracownicy i współpracownicy

5.1.7 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.
§6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują związane z tym
uprawnienia:
6.1.1 prawo dostępu do treści swoich danych,
6.1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
6.1.3 prawo do usunięcia danych,
6.1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych,
6.1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych,
6.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; sprzeciw z uwagi na
szczególną sytuację,
6.1.7 prawo do przenoszenia danych,
6.1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, prosimy o
kontakt na dane kontaktowe Administratora.
§7 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
8.1 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
8.1.1 Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
8.1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.
8.1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści,
statystycznych, analitycznych i marketingowych.
8.2 RODZAJE PLIKÓW COOKIES
8.2.1 Wykorzystujemy poniższe typy plików cookies:
 cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
 cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia
mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za
pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich
wygaśnięcia

 cookies podmiotów trzecich, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych
serwisów internetowych.
8.2.2 W ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z
Serwisu,
 „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
lub regionu,
 „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.2.3 Google Analytics
Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i
umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes
w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej,
jak i swojej reklamy.
Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.
zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza
Europejski Obszar Gospodarczy. 
8.2.4 Piksel Facebook
Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii
marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave.,
Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia .
Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam
na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako
nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację
Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego serwisu.
Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np.
zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences
Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
8.3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
8.3.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików
cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na
zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki
internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej
przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami
zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć
w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
8.3.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć
w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
8.3.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że
ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części
funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://kraftowelove.pl
§9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje
o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających
wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie
danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych
Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione,
które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.
10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony
danych osobowych.
10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.03.2022 r.

Wpisz frazę, którą chcesz znaleźć i wciśnij Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.